Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Raad van Commissarissen

VechtHorst heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad houdt toezicht op onze organisatie en het bestuur. De Raad werkt volgens een reglement van de Raad van Commissarissen. Daarin staan afspraken over de taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad. Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Voor nieuwe leden van de raad is een profielschets opgesteld. Ook is er een rooster van aftreden. 

Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • drs. E.R. (Eddy) Veenstra, voorzitter RvC en lid Remuneratiecommissie

  • drs. J.J. (Jouke) Haringsma, vice-voorzitter RvC en voorzitter Auditcommissie

  • mr. A. (Annieke) Rosier, lid RvC en voorzitter Remuneratiecommissie

  • R. (Rensina) van der Velde, lid RvC

  • H.J.H. (Herbert) Dubbelink, lid RvC en lid Auditcommissie